Thursday, July 25
Shadow

NPS Chapters Karnali

President:            Mr. Tarani Prasad Yadav

Vice-President:   Mr. Dharma Raj Paudel

Secretary:            Mr. Krishna Prasad Chapai

Joint Secretary:  Mr. Bhim Bahadur BC

Treasurer:            Mr. Anil Kumar Gurung

Members:

                      Mr. Amrit Basnet   
                              Mr. Dinesh Kandel
                              Mr. Dipak Kumar Acharya
                              Mr. Gajendra Pun
                              Mr. Jagat Pandey
                              Mr. Madhab Chapain

Follow us