Thursday, July 25
Shadow

NPS Chapters Madesh

President:                        Mr. Hareram Mishra   

Vice-President:                Mr. Shiv Kumar Das

Secretary:                        Mr. Amirilal Yadav

J. Secretary:                    Mr. Jaya KumarYadav

Treasurer:                        Mrs. Puspa Chaudhary   

Member:­                       

                                      Mr. Brajbhushan jha                       

                                      Mr. Bulbul Chaudhary   

                                      Mr. Kameshwar Mahaseth

                                      Mr. Mukesh Kr. Yadav                 

                                      Mr. Ramhit Yadav             

                                      Mr. Sanjiv Upadyaya

Follow us