Shadow

NPS Province-5 Chapter

President:                    Prof. Dr. Ananta Panthi       

Vice-President:           Dr. Bed Raj K.C      

Secretary:                    Mr. Lakshminath Bhattarai

J. Secretary:                Mr. Chudamani Rajaure          

Treasurer:                    Mr. Shalikaram Bhandari                                       

Member:                   

                  Mr. Aashish Chaudhary           

                                      Mr. Dharmabandhu Poudel

                                      Mr. Naresh Acharya                         

                                      Mr.  Santosh Kumar K.C.                      

                                      Ms. Shanta Sharma 

                                      Mr.Shishri Adhikari