Shadow

NPS Karnali Chapter

President:            Mr. Tarani Prasad Yadav

Vice-President:   Mr. Dharma Raj Paudel

Secretary:            Mr. Krishna Prasad Chapai

Joint Secretary:  Mr. Bhim Bahadur BC

Treasurer:            Mr. Anil Kumar Gurung

Members:

                     Mr. Amrit Basnet

                           
                              Mr. Dinesh Kandel

                            
                              Mr. Dipak Kumar Acharya

                            
                              Mr. Gajendra Pun

                            
                              Mr. Jagat Pandey

                            
                              Mr. Madhab Chapain