Shadow

NPS Province-1 Chapter

Executive Committee

President:             Prof. Devendra Adhikari

Vice President:     Jhaga Prasad Baral

Secretary:             Dr. Shashit Kumar Yadav

Joint Secretary:    Prabhakar Oli

Treasurer:             Ramesh Kumar Gohivar

Members

                                Arun Kumar Shrestha

               Peshal Pokharel

                                Prem Sagar Dahal

                                Arjun Dhungana

              Jeewan Dhital

              Nimala Bhandari