Shadow

NPS Province-1 Chapter

President:          Prof. Devendra Adhikari

Vice PresidentJhaga Prasad Baral

Secretary:          Dr. Shashit Kumar Yadav

Joint Secretary: Prabhakar Oli

Treasurer:           Ramesh Kumar Gohivar

Members

                             Arun Kumar Shrestha

                             Peshal Pokharel

                             Prem Sagar Dahal

                             Arjun Dhungana

                             Jeewan Dhital

                             Nimala Bhandari